سیل فنا بنیاد … غم مخور

دیشب خیلی جاها سیل اومد واگرچه در غرب تهران فقط بارشی معمولی داشتیم اما در منطقه قصر فیروزه با یک سیل آب با دوره بازگشت بیش از ۱۰۰ سال روبرو بودیم به شکلی که سنگهای یزرگی را با خودش تا نزدیک استادیوم تختی حمل کرده بود و متاسفانه حجم زیادی از گل و لای از طریق چاهها به داخل قنات نفوذ کرده و این کار احیاء قنات را با مشکل روبرو میکنداما مهم نیست وقتی پشتیبانانی چون شما خیر اندیشان داریم ما را غمی نیستIMG_1425